PRICEY 142 SQ.M

ตอบสนองการใช้งานของผู้อาศัยได้อย่างเต็มรูปแบบครบทุกฟังก์ชั่น

3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 1 ห้องนั่งเล่น 2 ที่จอดรถ

ฟังก์ชั่น

  • 3 ห้องนอน
  • 1 ห้องนั่งเล่น
  • 3 ห้องน้ำ
  • 2 ที่จอดรถ

แบบแปลน